Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Obchodné podmienky

Podmienky na získanie Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel

 1. Predmetom týchto podmienok (ďalej len „Podmienky“) je úprava práv a povinností pri získaní Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel (ďalej len „Príloha“) prostrednícvtom webového sídla www.hatiar.eu (ďalej len „Systém“), ak je príloha k dispozícii.
 2. Systém je určený pre fyzické osoby – nepodnikateľov, pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (ďalej len „Používateľ“).
 3. Používateľ by mal používať Systém, len ak súhlasí s Podmienkami. Používateľovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s Podmienkami ešte pred začatím využívania Systému. Pri opakovanom využívaní Systému je Používateľ povinný vždy sa vopred oboznámiť s aktuálnym znením Podmienok. Poskytovateľ technickej podpory si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Podmienky, pričom ich zmena je účinná odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle www.hatiar.eu. Pokiaľ Používateľ nesúhlasí s niektorým z ustanovení Podmienok, je nutné, aby Systém nevyužíval. V prípade, ak Používateľ pri vypĺňaní e-formulára vyjadrí súhlas s týmito podmienkami, tak Používateľ vyslovuje bezvýhradný súhlas s Podmienkami. Používaním Systému Používateľ potvrdzuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.
 4. Systém je možné využívať bez registrácie v Systéme.
 5. Poskytnuté údaje uvedené v Prílohe resp. zo Systému môže Používateľ v celom rozsahu využívať len pre vlastnú (internú) potrebu na účely ochrany svojich vlastných záujmov a na a ich ďalšie šírenie, používanie, predaj, nakladanie či upravovanie nie je povolené.
 6. Používateľ je oprávnený požiadať o Prílohu za predpokladu, že má k dispozícii Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel (ďalej len „Výpis“). Systém vyžaduje, aby Používateľ zadal do Systému údaje z Výpisu.
 7. Pri zadaní požiadavky do Systému je Používateľ povinný v Systéme vyplniť e-formulár, v ktorom vyplní e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno a priezvisko, adresu, prípadne fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, a pod.). Používateľ je povinný uviesť pravdivé a správne údaje.
 8. Vydanie Prílohy zo Systému je odplatné. Odplata patrí Poskytovateľovi technickej podpory a to za technické zabezpečenie prístupu do Systému. Odplata je vo výške 12,- Eur vrátane DPH.
 9. Po úhrade odplaty bude Používateľovi zobrazená Príloha; faktúra bude zaslaná na jeho e-mailovú adresu uvedený pri zadaní požiadavky do Systému.
 10. Rozsah údajov uvedených v Prílohe môže byť pre rôzne vozidlá odlišný a nemusí byť rovnaký ani pri opakovaných prístupoch, t.j. zadaní rovnakej požiadavky; vyžiadanie novej Prílohy je znovu spoplatnené. Rozsah údajov vždy závisí od ich dostupnosti v okamihu zadania požiadavky. Niektoré údaje z Prílohy môžu byť nedostupné, neúplné alebo nesprávne, najmä ak ich nie je možné údaje vyhľadať, resp. údaje sú nedostupné.
 11. Na poskytovanie údajov zo Systému resp. na poskytnutie Prílohy nie je právny nárok; Systém môže byť zablokovaný, nedostupný, nefunkčný.
 12. Úhradu odplaty pri využívaní Systému je Používateľ povinný uhradiť v plnej výške po doručení výzvy prostredníctvom platby na účet v prospech poskytovateľa. Potvrdením údajov a odoslaním autorizovanej požiadavky dáva Používateľ súhlas na realizáciu úhrady Poplatku a oprávňuje správcu Systému na realizáciu tejto úhrady. Celková cena je zúčtovaná v prospech bankového účtu správcu Systému najviac do 24 hodín. Činnosť správcu Systému vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie Používateľa. Systém využíva šifrovanie citlivých dát a údajov, ktoré garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii úhrady Používateľom.
 13. Používateľ, ktorý je fyzickou osobou (nepodnikateľom) môže od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa jej vzniku; zmluva pritom vzniká najneskôr zaplatením odplaty. V tom prípade sa zaväzuje uhradiť odplatu za získanie Prílohy počas tohto obdobia. Odstúpenie od zmluvy Používateľ oznámi elektronicky (oznámenie podpísané zaručeným elektronickým podpisom) do elektronickej schránky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na adresu Poskytovateľa technickej podpory.
 14. Poskytovateľ technickej podpory bude na Systéme vykonávať plánované technické odstávky. Poskytovateľ technickej podpory nenesie zodpovednosť za prípadné výpadky Systému, ktoré budú spôsobené vyššou mocou, treťou osobou, resp. z akéhokoľvek iného dôvodu.
 15. Používateľ sa zaväzuje využívať služby v súlade Podmienkami, nepoužívať prostriedky a postup smerujúci k narušeniu funkčnosti Systému.
 16. Poskytovateľ technickej podpory je oprávnený službu obmedziť vo vzťahu k Používateľovi, pokiaľ dochádza k zneužívaniu elektronickej služby alebo jej využívaniu neoprávnenou treťou osobou.
 17. Údaje uvedené v Prílohe nie sú údaje, ktoré by mali charakter osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“). Údaje v Prílohe majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné na právne úkony; chyby, prípadné nezrovnalosti, či nedostupnosť údajov z Prílohy či Systému sú vyhradené.
 18. Ochrana osobných údajov Používateľov, je zabezpečená v súlade so Zákonom a Nariadením. Osobné údaje spracováva Poskytovateľ technickej podpory a to za účelom evidencie a fakturácie, pričom osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, maximálne po dobu trvania povinnosti archivovať účtovné dokumenty. Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané na právnom základe plnenia zmluvy, v ktorej Používateľ vstupuje ako jedna zo zmluvných strán a na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a to všetko bez súhlasu Používateľa. Rozsah spracúvaných údajov vyplýva z údajov požadovaných v e-formulári, ktorý Používateľ vypĺňa a je obmedzený na nevyhnutné minimum údajov tak, aby bolo možné zabezpečiť účel spracovania. Používateľ je povinný uvádzať iba aktuálne a správne osobné údaje. Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje chráni pred neoprávneným použitím a nevykonáva žiadne operácie, ktorými by poskytnuté osobné údaje zverejňoval alebo akokoľvek inak sprístupňoval neoprávneným osobám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať získané osobné údaje žiadnym tretím stranám ani žiadnym ďalším príjemcom okrem zákonom odôvodnených prípadov. Prevádzkovateľ v súlade s osobitnými predpismi vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú. Osobné údaje Používateľa nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania a nebudú prenášané do tretích krajín. V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba nasledovné práva:
  1. požadovať prístup k osobným údajom,
  2. na opravu osobných údajov,
  3. na vymazanie osobných údajov,
  4. na obmedzenie proti spracovávaniu osobných údajov,
  5. namietať proti spracovávaniu osobných údajov,
  6. na prenosnosť osobných údajov,
  7. na podanie sťažnosti na Úrad pre ochranu osobných údajov.
  Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní osobných údajov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 19. Poskytovateľ technickej podpory môže na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu poveriť spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa, aby spracoval osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za dojednaných podmienok v súlade so Zákonom resp. Nariadením.
 20. Poskytovateľ technickej podpory nezodpovedá za prípadné škody v súvislosti s plnením zo zmluvného vzťahu, ak nevyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov niečo iné. Poskytovateľ technickej podpory nezodpovedá najmä za:
  • škody v súvislosti s nedovoleným alebo nesprávnym používaním Systému Používateľom,
  • škody spôsobené uvedením nesprávnych, nedovolených a nevhodných údajov zo strany Používateľa,
  • škody spôsobené uvedením nesprávnych vyhľadávacích kritérií zo strany Používateľa,
  • škody spôsobené používaním napadnutých systémov vírusmi a inými škodlivými softvérmi zo strany Používateľa,
  • škody spôsobené poskytnutím prihlasovacích údajov tretej osobe zo strany Používateľa,
  • škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré ruší činnosť Systému alebo nespĺňa štandardné technické parametre,
  • škody spôsobené z dôvodu vyššej moci
  • škody spôsobené porušením povinnosti Používateľa,
  • za obsah údajov uvedených v Prílohe, prípadne za ich neexistenciu, nedostupnosť, nedispozíciu či chybovosť, alebo
  • škody spôsobené zneužitím prístupu Používateľa.
 21. Poskytovateľ technickej podpory nezodpovedá za prípadné škody ani za obsah poskytnutých informácií, ak bol prístup realizovaný prostredníctvom automatizovaného prístupu a spracovanie záznamov a poskytovanie elektronických informácií prebehlo elektronickými prostriedkami tretej strany.
 22. Poskytovateľ technickej podpory si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu ustanovení uvedených v týchto podmienkach, a to v prípade, že dôjde k zmene v súvisiacich právnych predpisoch, pri rozšírení služieb alebo pri prístupe k zmene, úprave alebo doplnení podrobnosti uvedených v týchto Podmienkach alebo aj z iného dôvodu.
 23. Zmenu podmienok uvedených v týchto Podmienkach sa Poskytovateľ technickej podpory zaväzuje zverejniť na webovej stránke www.hatiar.eu.
 24. Tieto podmienky sú v platnom znení zverejnené na webovej stránke www.hatiar.eu.
 25. Ak sa niektoré ustanovenia týchto podmienok stanú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Poskytovateľ technickej podpory v prípadoch podľa predchádzajúcej vety nahradí takéto ustanovenia novými, ktoré sa budú najviac približovať princípom dohodnutým týchto podmienkach, pri zachovaní zmyslu a účelu, ktorý sa sledoval v čase nadobudnutia platnosti a účinnosti týchto podmienok.
 26. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto dohode sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 27. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 08.12.2020.
 28. 29. V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri používaní Systému resp. platení odplaty, je Používateľ oprávnený obrátiť sa na Poskytovateľa technickej podpory na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 

Hľadať

No Internet Connection