Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Chystáte sa kúpiť vozidlo v zahraničí? Toto by ste mali vedieť.

Vzhľadom na možnosť voľného pohybu tovarov a služieb v rámci Európskej únie je dlhodobo populárne kúpiť si v zahraničí auto, či už nové u profesionálneho predajcu alebo jazdené u pôvodných majiteľov, často fyzických osôb – nepodnikateľov.

Postup pri takejto kúpe a vybrané otázky s ňou spojené nám priblíži JUDr. VeronikaMichalíková z advokátskej kancelárie AKMVv tomto článku.

Kúpna zmluva na auto

Hoci zákon nezakotvuje pre kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je hnuteľná vec písomnú formu, písomnú formu jednoznačne odporúčame v záujme právnej istoty a tiež z dôvodu, že na účely evidencie vozidla je potrebné hodnoverne preukázať nadobudnutie vlastníctva k vozidlu.

Kúpnou zmluvu sa predávajúci zaviaže previesť na kupujúceho vlastnícke právo k autu a kupujúci sa zaviaže uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu. Okrem týchto uvedených záväzkov by kúpna zmluva mala obsahovať predovšetkým aj tieto náležitosti:

 • vymedzenie zmluvných strán (predávajúceho a kupujúceho);
 • vymedzenie predmetu kúpy (predávaného auta podľa údajov v technickom preukaze);
 • kúpnu cenu (výška kúpnej ceny, splatnosť, spôsob úhrady);
 • popis auta, stav tachometra, vymedzenie prípadných vád, príslušenstva prevádzaného spolu s autom, dokumenty odovzdávané s automobilom a pod;
 • zodpovednosť za vady;
 • prípadné iné dojednania (vyhlásenia a záruky zmluvných strán, spôsob odovzdania, možnosti odstúpenia od zmluvy napríklad v prípade neodovzdania všetkých dokumentov potrebných k prepisu na nového majiteľa a iné);
 • dátum a miesto podpisu zmluvy.

Pokiaľ je pri kúpe auta prítomný tzv. cudzí prvok (napr. predávajúci je cudzí štátny príslušník, kúpna zmluva bola uzavretá v zahraničí), odporúčame do kúpnej zmluvy zakomponovať aj dohodu zmluvných strán o tom, že kúpna zmluva sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku a že spory, ktoré potenciálne z kúpnej zmluvy vyplynú budú rozhodovať slovenské súdy.

 

Rozhodné právo je možné dohodnúť v zmluve

Keďže pri kúpe auta zo zahraničia sa jedná o zmluvný záväzok, ktorý má vzťah k právnym poriadkom viacerých štátov, je potrebné posúdiť, akým právnym poriadkom sa takáto kúpna zmluva bude spravovať v prípade, ak sa zmluvné strany na tom nedohodli v kúpnej zmluve. V prípade, že sa kúpa bude týkať právnych poriadkov členských štátov Európskej únie a k uzavretiu kúpnej zmluvy došlo po 17.12.2009, bude potrebné vychádzať z právnej úpravy Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

V zmysle Nariadenia Rím I môže byť rozhodné právo určené:

 • dohodou zmluvných strán – voľbou rozhodného práva, ako sme odporúčali vyššie;
 • pokiaľ k voľbe práva nedošlo, spravuje sa zmluva o predaji tovaru právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu predajcu (v takomto prípade teda zahraničným právnym poriadkom podľa pobytu predávajúceho).

Prihlásenie vozidla do evidencie na Slovensku

Po tom, ako dôjde ku kúpe auta, je potrebné jeho prihlásenie do evidencie vozidiel. Prihlásenie do evidencie vozidiel upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. 

Podľa tohto zákona: „Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ."

Pre prihlásenie vozidla je potrebné na príslušnom dopravnom inšpektoráte predložiť najmä:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II,
 • doklad o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • ak vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, je vlastník povinný predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC,
 • plnú moc (ak je žiadateľ zastúpený).

Formulár žiadosti je prístupný na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Pri kúpe vozidla zo zahraničia preto odporúčame si skontrolovať, či predávajúci odovzdal kupujúcemu všetky doklady o vozidle a v prípade, ak sa neskôr ukáže opak, zakotviť právo od zmluvy odstúpiť.

Daň z pridanej hodnoty

Podľa ustanovenia § 114 ods. 8 zákona o cestnej premávke: „Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo, ktoré je novým dopravným prostriedkom podľa osobitného predpisu nadobudnutým v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie, do evidencie vozidiel len po predložení potvrdenia vydaného daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku z nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie."

 

Zdroj: Článok pripravila advokátska kancelária AKMV www.akmv.sk

Hľadať

No Internet Connection